Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w programie ” Za Życiem”

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia specjalistów do realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021r. zmieniającego uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (M.P. z 2022 poz. 64) zwanego dalej „Programem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ).

I. Dane zamawiającego: Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn

Ul. Pocztowa 11, tel. 89 751 35 36

 1. Informacje ogólne:
 2. Specjalista, zwany Wykonawcą,  może złożyć ofertę na każdy rodzaj zajęć, o ile posiada kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 5. Zamawiający zastrzega konieczność samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
 6. Zamawiający w przypadku wątpliwości może wezwać Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą do złożenia wyjaśnień.
 7. Zamawiający może w przypadku złożenia błędnych lub niekompletnych dokumentów lub oświadczeń wezwać o ich wyjaśnienie lub uzupełnienie Wykonawcę
 8. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który na wezwanie Zamawiającego nie złożył stosownych dokumentów lub oświadczeń.
 9. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może złożyć ofertę innemu Wykonawcy.
 10. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

III. Opis przedmiotu zamówienia: pełna nazwa: usługi specjalistów w zakresie prowadzenia zajęć  wczesnego wspomagania rozwoju na terenie powiatu kętrzyńskiego.

Wykaz zajęć będących przedmiotem zamówienia:

 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia neurologopedyczne
 • Zajęcia surdologopedyczne
 • Zajęcia psychologiczne z dzieckiem
 • Zajęcia psychologiczne: konsultacje i wsparcie rodzin
 • Zajęcia pedagogiczne/oligofrenopedagogiczne/tyflopedagogiczne/surdopedagogiczne
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Terapia Warnkego
 • EEG Biofeedback
 • Zajęcia rehabilitacji ruchowej prowadzonych przez fizjoterapeutów
 • Zajęcia Terapii Ręki
 • Integracja Sensoryczna
 • Zajęcia komunikacji alternatywnej
 • Zajęcia arteterapii
 • Zajęcia dogoterapii
 • Zajęcia muzykoterapii

1. Głównym celem ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi niepełnosprawnością.

2. Usługa będzie wykonywana na podstawie umowy zlecenie lub przedłożonych przez specjalistę rachunków.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany szacunkowej liczby godzin prowadzenia zajęć

w zależności od potrzeb dzieci. Zmawiający zastrzega, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie na faktycznie zlecone przez zamawiającego godziny, a wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze ani dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zmniejszenia szacunkowej liczby godzin.

4. Wykonawca/specjalista otrzyma wynagrodzenie za faktycznie przepracowaną godzinę z dzieckiem lub jego rodziną, co potwierdzone będzie podpisem rodzica w dzienniku zajęć.

5. Zadania specjalistów:

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
 • udzielaniu dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia  niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,
 • prowadzenie dokumentacji z wykonania zamówienia, tj. Dziennik „ Za Życiem”,
 • zapewnienie pomocy dydaktycznych i terapeutycznych niezbędnych dla realizacji wspomagania ( WOKRO zapewnia pomoce i wyposażenie jedynie do zajęć realizowanych na terenie  Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kętrzynie),
 • wykonywanie obowiązków informacyjnych, promocyjnych wynikających z programu „Za Życiem”,
 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć,
 • analiza i stymulacja rozwoju dziecka.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  

Zamawiający żąda, aby Wykonawca spełniał warunki określone w niniejszym Zaproszeniu, nie podlegał wykluczeniu oraz posiadał niezbędne do wykonania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie

V. Oferta powinna zawierać:

 1. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2. Doświadczenie
 3. Załącznik nr 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Wykonawcy zobowiązani są sporządzić ofertę zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3.
 2. Do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje do zatrudnienia zgodnie z przedmiotem zamówienia.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie, w sposób zapewniający trwałość i czytelność tekstu.
 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
 6. Oferta winna być zszyta lub spięta.
 7. Ofertę, wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w kopercie

Koperta powinna być zaadresowane na Zamawiającego: Powiatowy Ośrodek Wspierania

i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem

„Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu kętrzyńskiego” do dnia o 15.01.2024 roku

VII. Podstawy wykluczenia z postępowania

Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza:

 • Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
 • Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 irozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
 • Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r, poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

VII. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby zadanie zostało zrealizowane w terminach:

a) 20.01.2024r. – 20.06.2024r.

b) 10.09.2024r. – 10.12.2024r.