Raport końcowy – diagnoza poziomu występujących problemów wychowawczych i zagrożenia uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych powiatu kętrzyńskiego.

Diagnoza poziomu występujących problemów wychowawczych i zagrożenia uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych powiatu kętrzyńskiego

Wnioski po przeprowadzonych badaniach:

 • Na każdym poziomie edukacyjnym zachodzi konieczność modyfikacji działań w ramach programów wychowawczo – profilaktycznych w szkołach.
 • Najbliższy czas w szkołach powinien skupiać się wokół profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowanej na podnoszenie umiejętności w zakresie komunikacji, asertywności, odporności na stres, ochrony zdrowia psychicznego i cyberbezpieczeństwa.
 • W projektowaniu działań zachodzi konieczność uwzględnienia podnoszenia kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców.
 • Uzyskane przez dzieci i młodzież wyniki wskazują na poważne ryzyko uzależnień młodych ludzi, w tym od gier komputerowych i in. mediów oraz zaburzeń w obszarze kompetencji emocjonalno – społecznych.
 • Najważniejszym wyzwaniem instytucji działających w obszarze edukacji oraz  w innych sektorach,  a wspierających  dziecko i rodzinę, jest tworzenie mądrej przestrzeni do budowania społeczeństwa odpornego na stres i asertywnego.

Rekomendacje dla szkół i placówek działających na rzecz dziecka i rodziny

 • Modyfikacja programu wychowawczo – profilaktycznego:

1. Wyznaczenie kierunków do pracy wychowawczo – profilaktycznej wynikających

z przeprowadzonej diagnozy.

2. Skoncentrowanie działań profilaktycznych na profilaktyce uniwersalnej – realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych np. Przyjaciele Zippiego, Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, treningi umiejętności społecznych, wolontariat uczniowski.

3. Działania skierowane do rodziców wspierające ich kompetencje wychowawcze – Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, treningi umiejętności wychowawczych.

4. Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy wychowawczej, w tym nabycie umiejętności rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych.

5. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczniów, rodziców i nauczycieli.

6. Przemodelowanie kierunku oddziaływań wychowawczych – przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z mediów, cyberprzestrzeni i gier komputerowych.

7. W klasach najmłodszych ukierunkowanie profilaktyki na umiejętność rozpoznawania emocji i właściwego reagowania na sytuacje szkolne.

8. W szkołach – podjęcie działań ukierunkowanych na tworzenie przyjaznego klimatu: ocenianie kształtujące, budowanie relacji w klasach pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami.

9. Włączenie do oferty szkoły zajęć rozwijających umiejętność uczenia się w celu przygotowania uczniów do nabywania nowych kompetencji i obniżenia poziomu lęku.

10. Budowanie szkolnych społeczności w oparciu o dialog i rozwijanie kompetencji kluczowych.

 • Modyfikacja oferty placówek wspierających szkoły – propozycje:
 • Propozycje realizacji programów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach.
 • Prowadzenie treningów zastępowania agresji.
 • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych.
 • Prowadzenie młodzieżowych grup wsparcia.
 • Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców.
 • Przygotowanie kadr pedagogicznych do prowadzenia “profilaktycznych wywiadówek”, warsztatów dla rodziców w ramach treningów umiejętności wychowawczych.
 • Działania wspierające kadry pedagogiczne oraz rodziców w budowaniu pozytywnego klimatu placówki.
 • Pomoc w identyfikacji zagrożeń, interwencje kryzysowe i poradnictwo specjalistyczne.
 • Działania międzysektorowe na rzecz profilaktyki i wychowania:
 • Działania międzysektorowe na rzecz profilaktyki i wychowania.
 • Konferencje i akcje społeczne  poszerzające świadomość społeczną w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki zagrożeń.
 • Dofinansowanie zadań realizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe na rzecz profilaktyki.
 • Realizacje Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
 • Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych.
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych do zamieszczania treści związanych

z możliwością uzyskania pomocy.

 • Uaktualnienie i rozpromowanie powiatowej mapy zasobów, ze wskazaniem ośrodków pomocowych.

Opracowała: Marta Kragiel