Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 w Kętrzynie

oferta zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2020 / 2021

Oferta została opracowana z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb oraz w odpowiedzi na:

  • kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno –pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

  • priorytety Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie:

1. Efektywność nauczania w kontekście realizacji podstawy programowej.

2. Realizacja zadań szkoły w obszarze udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i oceny jej efektywności.

3. Realizacja prawa dziecka do edukacji przedszkolnej

1. OFERTA DLA RODZICÓW

Lp.Nazwa zajęćGrupa docelowaOpis zajęćOsoba prowadzącaKierunki polityki oświatowej MENPriorytety KO
 Adaptacja dziecka w przedszkoluRodzice dzieci rozpoczynających naukę w przedszkoluWarsztaty stacjonarne lub online 2 hMagda Tabath 3
 Jak wspierać dziecko w wyborze szkoły i zawodu?Rodzice uczniów kl. VII – VIIISpotkania indywidualne z rodzicami lub konsultacjeIrena Kuczyńska – Szarejko32
 Jak motywować dziecko do nauki szkolnej?  Rodzice uczniów klas IV-VI  Warsztat stacjonarny lub online 2hElżbieta Gzegzuła31, 2
 Gotowość szkolna dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej.Rodzice dzieci w wieku przedszkolnymWarsztaty stacjonarne lub online 2 hElżbieta Gzegzuła Katarzyna Małż 3
 Jak pomóc dziecku w nauce?Rodzice uczniów klas I-III SPSpotkanie z rodzicami – 2hJoanna Racka31, 2
 Trudności dziecka z nadpobudliwością psychoruchową w funkcjonowaniu szkolnymRodzice uczniów klas I – V SPWarsztat stacjonarny lub online – 2 hJoanna Racka32
 Warsztaty  „Kid’s Skills – Jestem z Ciebie dumny!”Rodzice dzieci w wieku od 3 do 12 lat (grupa 6 osób)Cykl warsztatów – 6 spotkańMagda Tabath3, 52
 Sposób na trudne dzieckoWarsztaty dla rodziców dzieci z ADHD  i nie tylkoWarsztat stacjonarny lub onlineMagda Tabath3, 5 
 „Samo nie przejdzie – depresja dzieci i młodzieży” – czynniki ryzyka, czynniki chroniące.RodzicePrelekcje stacjonarne lub online na temat zdrowia psychicznego dla rodziców oraz nauczycieli i dzieciMagda Tabath3, 5 
 „ZAangażowani”Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju (Zespół Aspergera)1 raz w miesiącu spotkania online lub stacjonarnie/wsparcie telefoniczneMagdalena Fiedorczuk3, 4, 52
 Poradnictwo logopedyczneRodziceKonsultacje indywidualne – stacjonarnie, telefonicznie lub onlineElwira Nowicka32
 Poradnictwo w zakresie integracji sensorycznejRodziceKonsultacje indywidualne – stacjonarnie, telefonicznie lub onlineElwira Nowicka32
 Budowanie samodzielności edukacyjnej dziecka.  Rodzice klas 0 i 1.  Konsultacje indywidualne – stacjonarnie, telefonicznie lub online/spotkania w szkoleBeata Podlawska52,3
 Jak dzieci radzą sobie ze stratą – żałoba w rodzinie. RodzinaKonsultacje indywidualne – stacjonarnie, telefonicznie lub onlineBeata Podlawska3,5 
 Konsultacje                         w sytuacjach trudności wychowawczych i rozwojowych (np. zaburzenia ze spektrum autyzmu, mutyzm wybiórczy)  RodziceKonsultacje indywidualne – stacjonarnie, telefonicznie lub onlineBeata Podlawska3,5 
 Mediacja w sytuacjach trudności komunikacyjnych na linii rodzic – szkołaRodzice – SzkołaKonsultacje indywidualne – stacjonarnie, telefonicznie lub onlineBeata Podlawska
 Cykl warsztatów nt. kompetencji wychowawczych „Wystarczająco dobry Rodzic”Rodzice – grupa szkolna lub międzyszkolnaStacjonarnie lub onlineAgnieszka Maliszewska52
 Warsztaty w obszarze edukacji seksualnej dzieci (przeciwdziałanie seksualizacji)Rodzice – grupa szkolna lub międzyszkolnaStacjonarnie lub onlineAgnieszka Maliszewska52
 Wsparcie psychologiczneRodziceKonsultacje indywidualne – stacjonarnie, telefonicznie lub onlineBeata Podlawska Magda Tabath Agnieszka Maliszewska32
 Poradnictwo postdiagnostyczneRodziceKonsultacje indywidualne – stacjonarnie, telefonicznie lub onlineElżbieta Gzegzuła, Magdalena Fiedorczuk, Joanna Racka, Irena Kuczyńska – Szarejko, Elwira Nowicka, Katarzyna Małż, Magda Tabath, Beata Podlawska, Agnieszka Maliszewska32
 Wsparcie rodziców w zakresie wykorzystywanych w szkołach technologii do nauczania zdalnegoRodzice uczniów wszystkich typów szkółZebrania z rodzicami stacjonarne/online/konsultacje indywidualneMarta Kragiel3,4

2.  OFERTA DLA NAUCZYCIELI

Lp.Nazwa zajęćGrupa docelowaOpis zajęćOsoba prowadzącaKierunki polityki oświatowej MENPriorytety KO
 Profilaktyka presuicydalnaNauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowychWarsztaty stacjonarne lub onlineAgnieszka Maliszewska52
 Jak wspierać dziecko w procesie adaptacyjnym w przedszkolu?Nauczyciele z przedszkoli i oddziałów przedszkolnychWarsztaty stacjonarne lub onlineAgnieszka Maliszewska2,3
 Dziecko z mutyzmem wybiórczym w klasieNauczyciele wszystkich typów szkółKonsultacje indywidualneBeata Podlawska32
 Wczesne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu, kiedy rozwój dziecka wymaga wsparciaNauczyciele żłobków i przedszkoli  Warsztat stacjonarny lub online 2hBeata Podlawska32,3
 Jak rozmawiać z rodzicem o trudnościach dziecka?Nauczyciele żłobków i przedszkoliWarsztat stacjonarny lub online 2hBeata Podlawska32,3
 Punkt konsultacyjny – zajęcia logopedyczne w szkoleLogopedziKonsultacje indywidualneElwira Nowicka
 Poradnictwo pedagogiczne z zakresu preorientacji, orientacji i poradnictwa zawodowegoNauczyciele wszystkich typów szkólKonsultacje indywidualneIrena Kuczyńska – Szarejko
 Jak pracować z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową?Nauczyciele wszystkich typów szkółSpotkanie z radą pedagogiczną stacjonarnie lub onlineJoanna Racka3, 52
 Jak pomóc dziecku z ADHD – współpraca z rodzicamiNauczyciele wszystkich typów szkółSpotkanie z radą pedagogiczną stacjonarnie lub onlineJoanna Racka3, 52
 Mediacje między stronami – nauczyciel – rodzicNauczycieleWsparcie pedagogiczne/mediacjeJoanna Racka, Beata Podlawska3, 5
 Dostosowywanie wymagańNauczyciele wszystkich typów szkółKonsultacje indywidualneWszyscy pracownicy poradni3, 52
 Jak rozumieć zapisy zawarte w opiniach i orzeczeniach?Nauczyciele wszystkich typów szkółSzkolenie rady pedagogicznej stacjonarnie lub online – 3 hMarta Kragiel3, 52
 Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkoleDyrektorzy szkół/rady pedagogiczneKonsultacje indywidualne – stacjonarnie, telefonicznie lub online/konsultacje zespołoweMarta Kragiel3, 52
 Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej – organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznejNauczyciele wszystkich typów szkółKonsultacje indywidualne – stacjonarnie, telefonicznie lub online/spotkania w szkoleWszyscy pracownicy poradni3, 52
 Wsparcie w zakresie oceny funkcjonowania ucznia, barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówkiNauczyciele terapeuciKonsultacje indywidualne – stacjonarnie, telefonicznie lub onlineWszyscy pracownicy poradni3,52
 Wsparcie w sytuacjach trudności wychowawczych i rozwojowych.Nauczyciele wszystkich typów szkółKonsultacje indywidualne – stacjonarnie, telefonicznie lub onlineWszyscy pracownicy poradni3,5 
 Spotkania superwizyjne – sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci.Nauczyciele przedszkoliKonsultacje zespołowe i indywidualne – stacjonarnie, telefonicznie lub onlineMagda Tabath3,53
 Pomoc w sporządzeniu IPET oraz WOPFU uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.Nauczyciele wszystkich typów szkółKonsultacje zespołowe i indywidualne – stacjonarnie, telefonicznie lub onlineMagda Tabath Magdalena Fiedorczuk Beata Podlawska3,5
  „Samo nie przejdzie – depresja dzieci i młodzieży” – czynniki ryzyka, czynniki chroniące.Nauczyciele wszystkich typów szkółStacjonarnie lub onlineMagda Tabath
 Wsparcie psychologiczne – Nauczyciel w dobie pandemii i zdalnego nauczaniaNauczyciele wszystkich typów szkółWarsztaty online – terapia grupowa z dużą dawką optymizmuMagda Tabath  32
 Poradnictwo postdiagnostyczneNauczycieleKonsultacje indywidualne – stacjonarnie, telefonicznie lub onlineWszyscy pracownicy poradni32
 Prowadzenie sieci wsparcia pedagogów szkolnychPedagodzy szkolniKonsultacje indywidualne i zespołoweJoanna Racka
 Trening Umiejętności SpołecznychNauczyciele wszystkich typów szkółkursMarta Kragiel
 Wsparcie zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły i możliwościami zespołu poradniUstalane indywidualnie

3.  OFERTA DLA UCZNIÓW

Lp.Nazwa zajęćGrupa docelowaOpis zajęćOsoba prowadzącaKierunki polityki oświatowej MENPriorytety KO
 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaDzieci z opinią o wwrdZajęcia terapeutyczneKatarzyna Małż, Elżbieta Gzegzułą, Beata Podlawska, Joanna Racka, Elwira Nowicka, Magdalena Fiedorczuk, Irena Kuczyńska – Szarejko32
 Zajęcia w ramach programu „ Za życiem”Dzieci do lat 5Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjneAgnieszka Maliszewska, Magdalena Fiedorczuk, Irena Kuczyńska – Szarejko, Elwira Nowicka, Beata Podlawska, Magda Tabath, Aneta Machniewska32,
 Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna: – badania uczniów z ogólnymi trudnościami w nauce, – badania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, – badania dzieci dotyczące poziomu gotowości szkolnej, – badania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, – badania ucznia zdolnego, – badania ucznia powracającego z zagranicy, – badania młodzieży pod kątem kwalifikacji do OHP, młodocianych pracowników, itp.,Uczniowie wszystkich typów szkółBadania diagnostyczne pedagogiczne i psychologiczneWszyscy pracownicy poradni32
 Opiniowanie w sprawie: – wczesnego wspomagania rozwoju, – wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej bez odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, – odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, – osiągnięcia przez dziecko gotowości szkolnej (dotyczy dzieci, które realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą, przedszkolem), – spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, itp.,Dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki szkolnejBadania diagnostyczne pedagogiczne i psychologiczneWszyscy pracownicy poradni32
 Orzekanie o potrzebie: – kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, zagrożonej niedostosowaniem społecznym,  wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, – zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim, – indywidualnego nauczania oraz obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia albo znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, itp.,Uczniowie wszystkich typów szkółBadania diagnostyczne pedagogiczne i psychologiczneZespoły Orzekające32
 Kalejdoskop zawodów – preorientacja zawodowaUczniowie klas III3 spotkania dla jednej grupyIrena Kuczyńska – Szarejko
 Czynniki wyboru zawodu – poznaję siebie: zainteresowaniaUczniowie klas VII – VIIIZajęcia 1 h lekcyjnaIrena Kuczyńska – Szarejko
 Planujemy drogę rozwoju zawodowegoUczniowie klas VII – VIIIZajęcia 1 h lekcyjnaIrena Kuczyńska – Szarejko32
 Kim będę?Uczniowie klas VIII i ponadpodstawowychWarsztaty  ok. 4 h na grupę do 8 osóbIrena Kuczyńska – Szarejko32
 Terapia logopedycznaDzieci i młodzieżTerapia indywidualnaElwira Nowicka32
 Warsztaty rozwijające kompetencje społeczneUczniowie wszystkich typów szkółWarsztaty w klasachAgnieszka Maliszewska, Beata Podlawska3, 52
 Interwencja w sytuacjach trudnych/kryzysowychUczniowie wszystkich typów szkółzajęcia grupowe/indywidualneBeata Podlawska, Agnieszka Maliszewska, Magda Tabath3, 52
 Profilaktyka presuicydalnaDzieci i młodzież od kl. VI do szkół ponadpodstawowychKonsultacje indywidualne – stacjonarnie, telefonicznie lub online/konsultacje zespołoweAgnieszka Maliszewska3, 52
 Prowadzenie lekcji wychowawczych (tematyka wg potrzeb);  Uczniowie wszystkich typów szkółStacjonarnie lub onlineBeata Podlawska, Agnieszka Maliszewska, Magda Tabath Elżbieta Gzegzuła3, 52
 Konsultacje psychologiczneUczniowie wszystkich typów szkółKonsultacje indywidualne – stacjonarnie, telefonicznie lub onlineBeata Podlawska, Agnieszka Maliszewska, Magda Tabath3,52
 „Nie daj się, dbaj o siebie” – profilaktyka poruszająca problem przemocy seksualnejuczniowie klas 0  i I- IIIWarsztatyBeata Podlawska3,52
 Jak mówić, żeby inni mnie słyszeli? –                     o metodach skutecznej komunikacjiUczniowie klas III – VIWarsztatyBeata Podlawska3,52
 Badanie słuchu i wzroku  dzieci 5-6 letnich za pomocą Platformy Badania ZmysłówNa wniosek rodzica – dzieci 5-6-letnieDiagnoza indywidualnaElwira Nowicka
 Ocena poziomu rozwoju systemu językowego – Test TRJNa wniosek rodzica – dzieci 5-6-letnieDiagnoza indywidualnaElwira Nowicka
 Terapia  integracji sensorycznej  dla  dzieci przedszkolnych – nadreaktywność  sensoryczna -podreaktywność  sensorycznaDzieci w wieku przedszkolnym  – na wniosek rodzicaTerapia indywidualnaElwira Nowicka  32
 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia pedagogiczna na terenie PoradniUczniowie szkół podstawowychZajęcia indywidualne lub w grupach do 5 osóbElżbieta Gzegzuła32
 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu.Uczniowie szkół podstawowychZajęcia indywidualne lub w grupach do 5 osóbElżbieta Gzegzuła32
 Terapia rękiDzieci sześcioletnie, uczniowie klas I-III szkoły podstawowejZajęcia indywidualneJoanna Racka32
 EEG Biofeedback,Uczniowie szkół podstawowychZajęcia indywidualneJoanna Racka Katarzyna Małż3,52
 Terapia pedagogiczna dla dzieci mających trudności z koncentracją uwagiUczniowie szkół podstawowychZajęcia indywidualneKatarzyna Małż3,52
 Terapia grupowa: – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczneUczniowie klas IV sp z nadpobudliwością ruchowąZajęcia grupowe na terenie poradni ( do 5 osób)Joanna Racka3, 52
 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczneUczniowie klas I – IIIZajęcia grupowe na terenie poradni (do 5 osób)Magdalena Fiedorczuk3, 52
 Warsztaty integracyjne/dobra adaptacja – zajęcia dla zespołów klasowychUczniowie klas I, IV sp i I szkoły ponadpodstawowejwarsztatyJoanna Racka32
 Trzeba, można, nie wolno – po co nam normy i zasadyUczniowie kl. III SPwarsztatyJoanna Racka3, 52
 „Umiejętności zamiast problemów” – terapia psychologiczna dla dzieci w oparciu o metodę „Kid;s Skills – Dasz Radę !”.Dzieci w wieku 6-12 latZajęcia indywidualne stacjonarnie lub onlineMagda Tabath52
 Indywidualna terapia poznawczo-behawioralna dla młodzieżyDzieci i młodzieżZajęcia indywidualne stacjonarne lub onlineMagda Tabath52
 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjneDzieci przedszkolne i z klas I-VIZajęcia indywidualne lub w grupach do 5 osób stacjonarne lub onlineKatarzyna Małż32
 Terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymiUczniowie spZajęcia indywidualne lub w grupie do 5 osóbKatarzyna Małż32