Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie jest placówką publiczną obejmującą swoją działalnością klientów powiatu kętrzyńskiego (gmin: Kętrzyn, Reszel, Srokowo, Barciany). Powstała 2.01.1972 r. Zgodnie z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z 2003 r. poradnia ma uprawnienia do wydawania orzeczeń kwalifikacyjnych o potrzebie kształcenia specjalnego oraz    o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących, dzieci autystycznych, w tym z Zespołem Aspergera.


Poradnia prowadzi diagnozowanie i terapię dzieci i młodzieży oraz doradztwo zawodowe.
Placówka udziela rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. W tym celu prowadzi szereg szkoleń, warsztatów, treningów, bezpośredniej pomocy, mediacji. Zajmujemy się:

• diagnozowaniem poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży;

• wspomaganiem dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

• prowadzeniem terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb;

• pomocą dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieraniem nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek i planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego;

• wspomaganiem dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

• pomocą rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

• podejmowaniem działań w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży,  z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

• współpracą ze szkołami placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności  w uczeniu się;

• współpracą z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, oraz planów działań wspierających;

• współpracą w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

• wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

• wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki;

• prowadzeniem edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

• udzielaniem, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zadania realizujemy poprzez:

• diagnozowanie;

• opiniowanie;

• działalność terapeutyczną;

• prowadzenie grup wsparcia;

• prowadzenie mediacji;

• interwencję kryzysową;

• działalność profilaktyczną;

• poradnictwo;

• konsultacje;

• działalność informacyjno – szkoleniową.

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

• wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

• objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

• dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

• zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego,

• udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

• przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

• przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,

• przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego  w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,

• innych, określonych w odrębnych przepisach.

Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia.


Działające w Poradni Zespoły Orzekające wydają orzeczenia o potrzebie:
1. kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie;

2. zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim;

3. indywidualnego nauczania uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

4. indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;

5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.