Sprawozdanie z pracy za rok 2021 – poradnia

Opinie pedagogiczne i psychopedagogiczne wydane w roku 2021: w wyniku przeprowadzonych diagnoz wydano rodzicom 585 opinii. Szczegółowe zestawienie wydanych opinii zestawiono na wykresie:

Z przedstawionego zestawienia wynika, że w naszym powiecie istnieje bardzo duża grupa uczniów, która posiada lub otrzymała opinię dotyczącą konieczności organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. 39 osób otrzymało opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się, co skutkuje nie tylko dostosowaniem wymagań edukacyjnych, ale głownie dostosowaniem metod i form przeprowadzania egzaminów zewnętrznych organizowanych przez CKE. Zauważa się również niepokojący trend w kierowaniu przez lekarzy i szkoły uczniów na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. W roku szkolnym 2021/22 jest to aż 13 uczniów ( stan na 31 grudnia).

Praca zespołów orzekających – zebrania zespołów orzekających odbywają się regularnie raz na dwa tygodnie. Na wykresie przedstawiono liczbę wydanych orzeczeń – stan na 31 grudnia 2021r.

Analizując powyższy wykres wyraźnie widać wyraźny wzrost w zakresie wydawanych orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego. Niepokojąco wzrasta liczba wydawanych orzeczeń ze względu na autyzm lub Zespół Aspergera oraz ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym – wszystkie przypadki dotyczą dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. W zakresie wydawania opinii i orzeczeń praca poradni jest stabilna i systematyczna. Na chwilę obecną wnioski o badania i konsultacje realizowane są w miarę na bieżąco. Wyraźnie skrócił się czas oczekiwania na diagnozę, poradę czy konsultację.

Terapie pedagogiczne, psychologiczne, wczesne wspomaganie rozwoju

W II półroczu roku 2021 w Poradni zostały przywrócone zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży realizowane w grupach. Od października odbywają się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, terapia ręki, terapia psychologiczna, terapia logopedyczna oraz w zakresie terapii integracji sensorycznej.  Ponadto w I półroczu objęto 19 dzieci wczesnym wspomaganiem rozwoju,

a w drugim – 25 dzieci. Realizowano również zajęcia w ramach programu „ Za życiem|” – tu wsparciem objęto 19 dzieci. Ogólnie w Poradni systematyczne i cykliczne wsparcie terapeutyczne otrzymało ok. 170 dzieci i młodzieży. Szczegóły zestawiono w tabeli:

terapia pedagogicznaterapia psychologicznaterapia logopedycznawwrZa życiemrazem
I półrocze122015191985
II półrocze1620412519121

Ponadto w ramach udzielanego wsparcia udzielano porad posdiagnostycznych, konsultacji w sprawach edukacji i wychowania.

Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą   i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz wspomaganie przedszkoli , szkół i placówek

Poradnia aktywnie wspierała szkoły i przedszkola   w realizacji zadań profilaktycznych oraz wychowawczych. Jak wynika z przedłożonych sprawozdań, wszyscy pracownicy Poradni, nawiązali kontakt z wyznaczonymi im do opieki placówkami.

Szkoły aktywnie odpowiedziały na ofertę Poradni zwłaszcza w zakresie utworzenia punktów konsultacyjnych Poradni na terenie szkół. Porozumienia w zakresie punktów konsultacyjnych podpisało 16 szkół z terenu powiatu kętrzyńskiego.

W Poradni funkcjonuje instytucja opiekuna szkoły/przedszkola. W większości przypadków zostały nawiązane kontakty oraz odbyły się wizyty pracowników w szkołach.

W zakresie wspomagania i  organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie placówek odbyły się:

– szkolenia z zakresu organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz z zakresu dostosowania wymagań – skierowane do dyrektorów szkół podstawowych powiatu kętrzyńskiego ( M. Kragiel) oraz z zakresu opracowania dokumentacji ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym ( doradca metodyczny – A. Dunaj), a także z zakresu odczytywania i realizowania opinii i orzeczeń oraz na temat dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia;

–  punkty konsultacyjne, w ramach których specjaliści udzielali wsparcia i pomocy uczniom i rodzicom (ZS im. M. Rataja w Reszlu, SP w Biedaszkach, SP w Mołtajnach, SP w Garbnie, SP w Kruszewcu, Przedszkole w Barcianach, SP w Łankiejmach, SP w Korszach, LO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, SP w Drogoszach, SP w Nakomiadach, NSP „ Klucz”, ).

– badania diagnostyczne ucznia na terenie szkoły lub w domu rodzinnym;

Inne formy wsparcia kierowane do rodziców przygotowane przez specjalistów z Poradni to:

– utworzenie i prowadzenie sieci wsparcia rodziców dzieci ze spektrum autyzmu lub Zespołem Aspergera – grupa liczy ok. 10 rodziców. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu.

 –  zorganizowanie spotkania z dietetykiem, panią Edytą Piątkowską poświęconego problemom żywienia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – udział 3 rodziców;

– zorganizowanie spotkania dla rodziców z psychologiem, panią Aleksandrą Tarasewicz – udział 8 rodziców);

– zorganizowanie zajęć muzykoterapeutycznych dla rodziców – współpraca z panią Martą Samsel, oligofrenopedagogiem ze szkoły w Łankiejmach – udział 6 rodziców;

– udział w profilaktycznych wywiadówkach – tematyka od relacji po motywacje do nauki i sprawy wychowawcze oraz na temat prawa dziecka i rodzica do organizacji pomocy p -p i wynikających z tej pomocy zobowiązaniach wszystkich zainteresowanych stron

„ Orzeczenie/opinia i co dalej?” – zadania realizowane w odpowiedzi na potrzeby szkół;

– webinar dla rodziców na temat depresji wśród dzieci i młodzieży;

– informacje umieszczane na stronie www, np. na temat szkodliwości seriali, gier komputerowych i in.

Wsparcie otrzymali również nauczyciele, głównie poprzez następujące działania:

– konsultacje przy opracowywaniu IPET, dostosowań wymagań edukacyjnych oraz pracy z uczniem);

– warsztaty dla nauczycieli języka polskiego na temat pracy z uczniem z ZA na lekcji poprowadzone przy współudziale pani Moniki Dąbkowskiej, nauczyciela ze SOSW w Bartoszycach i doradcę metodycznego z PODN w Bartoszycach;

– szkolenie na temat ochrony zdrowia psychicznego dla nauczycieli i pracowników poradni ( udział 150 osób w czterech edycjach szkolenia) – edukator z zewnątrz Aleksandra Rodzewicz;

– organizacja konsultacji, szkoleń z zakresu realizacji programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej i in.;

Pracownicy Poradni wspierali przedszkola i szkoły również poprzez prowadzenie zajęć z uczniami z zakresu wychowania i profilaktyki oraz rozwijania umiejętności uczenia się. Były to następujące formy:

– zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się w Szkole Podstawowej w Sątocznie ( klasy IV- VIII),

– w kl. I i II II Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego odbyły się zajęcia na temat „ Efektywność uczenia się” – był to cykl zajęć, z których pierwsze w ramach współpracy z UW-M w Olsztynie poprowadziła dr Aleksandra Kuczyńska, a następne p. M. Kragiel

– w SP w Łankiejmach pani M. Cichy spotkała się z uczniami klasy VIII na warsztacie dotyczącym relacji rówieśniczych;

– w SP nr 1 w Kętrzynie  w kl. III K. Małż przeprowadziła zajęcia integracyjne „ Integracja – dobra adaptacja”

– w SP w Srokowie pani E. Gzegzuła poprowadziła zajęcia w zakresie komunikacji i wsparcia uczniów kl. VII w czasie nauki zdalnej;

– w SP nr 3 w Kętrzynie w kl. II pani K. Małż poprowadziła cykl zajęć „ Integracja – dobra adaptacja”;

– w SP nr 3 w Kętrzynie w kl. III B panie J. Racka i B. Podlawska przeprowadziły warsztaty „ Tolerancja” oraz „ Trzeba, można, nie wolno  – po co nam normy i zasady”;

– w ZS im. Marii Curie Skłodowskiej w 3 klasach liceum panie M. Tabath, M. Fiedorczuk oraz M. Kragiel poprowadziły warsztaty „ Jak się uczyć?” wg. scenariusza i prezentacji opracowanej przez M. Kragiel;

– w I LO im. W. Kętrzyńskiego w ośmiu klasach p. M. Kragiel poprowadziła warsztaty online z notowania wizualnego ( mapowanie myśli i tworzenie sketchnotek);

– w II Prywatnym LO w Kętrzynie pani M. Tabath  poprowadziła cykl warsztatów wspierających dla uczniów kl. II;

– w I LO im. W. Kętrzyńskiego pani M. Tabath poprowadziła warsztaty na temat radzenia sobie ze stresem;

– w ZS w Reszlu pani A. Ziemkowska poprowadziła warsztaty dla uczniów zdających egzamin maturalny – Jak sobie radzić ze stresem egzaminacyjnym?;

– w SP w Łankiejmach pani A. Ziemkowska spotkała się z uczniami klasy VIII na warsztacie „ Komunikacja w grupie, budowanie motywacji do wspólnych działań”;

– w SP nr 5 pani B. Podlawska poprowadziła zajęcia z młodzieżą z kl. VII w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową;

– w SP w Drogoszach interwencję kryzysową poprowadziła psycholog M. Tabath;

– dla uczniów klas VIII zawodowe variete w postaci filmu nagrały panie I. Kuczyńska – Szarejko, M. Fiedorczuk z udziałem M. Tabath.

Oprócz wyżej opisanych form, nauczyciele, rodzice i uczniowie mieli również możliwość od września ponownego skorzystania z konsultacji telefonicznych, które możliwe są od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.00 – 18.00.

Wszyscy specjaliści z Poradni udzielają porad i konsultacji również podczas bieżącej pracy. Kontaktują się z wychowawcami, pedagogami szkolnymi oraz przedstawicielami instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny.

W Poradni odbyło się również kilka spotkań konsultacji zbiorowych prowadzonych przez dyrektor Martę Kragiel. Z tej formy wsparcia skorzystały szkoły: SOSW w Kętrzynie, SP nr 5 w Kętrzynie, SP nr 4 w Kętrzynie oraz SP w Garbnie.

Inne działania:

– pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kętrzynie realizowali zajęcia terapeutyczne w ramach  Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” – zadanie Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Celem działania jest: zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Osoby do których skierowano wsparcie to dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD–10; W ramach tego zadania zorganizowano wsparcie kierowane do rodziców poprzez:

  • – konsultacje z psychologiem
  • – konsultacje z dietetykiem na temat zaburzeń w żywieniu dzieci i młodzieży
  • – zajęcia muzykoterapeutyczne.

– szkolenia kadry w zakresie diagnozowania intelektu za pomocą skali WISC-V  (100% psychologów) oraz w zakresie diagnozowania baterią ADOS – 2 osoby w trakcie certyfikacji. .

– pedagogizacja i akcje informacyjne na Facebooku – prowadzenie strony poradni, w tym akcja powrotu do szkół po pandemii, poradniane popołudnie i in;

– szkolenie kadry POWRE  w zakresie doskonalenia umiejętności komunikowania się.