Sprawozdanie z działalności PODN w roku 2021

W PODN na dzień 31 grudnia 2021 zatrudnionych jest 8 doradców metodycznych, co daje łącznie 2,5 etatu. Dyrektor POWRE pełni funkcję nauczyciela konsultanta. Doradcy metodyczni realizują swoje zadania zarówno stacjonarnie jak i online. PODN w Kętrzynie w styczniu 2021 otrzymał akredytację Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Główne zadania doradców metodycznych to:

Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

rozwijaniu umiejętności metodycznych;

planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;

opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;

podejmowaniu działań innowacyjnych.

Wyżej wymienione zadania realizowane były w następujących formach:

  1. udzielanie indywidualnych konsultacji – doradcy metodyczni udzielili w roku 2021 119 konsultacji indywidualnych: telefonicznie, online lub poprzez bezpośrednie spotkania w ramach dyżurów metodycznych;
  2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych – doradcy metodyczni PODN w Kętrzynie realizują zajęcia edukacyjne oraz lekcje otwarte w swoich szkołach macierzystych, tj.:
doradcaZajęcia edukacyjneszkoła
K. BujnowskaEdukacja wczesnoszkolnaSzkoła Podstawowa nr 3 w Reszlu
K. AleszczykWychowanie fizyczneZSCKR w Karolewie, II Prywatne LO w Kętrzynie
I. KuncerJęzyk polskiSzkoła Podstawowa w Łankiejmach
M. HrycenkoJęzyk polski, doradztwo zawodowePowiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
M. WierzchowskaMatematykaLiceum Ogólnokształcące w Węgorzewie
M. GregorowiczMatematykaSzkoła Podstawowa nr 1 w Mrągowie
K. StefaniakJęzyk angielski
A. DunajKształcenie specjalneSOS-W w Bartoszycach

W roku 2021doradcy przeprowadzili łącznie 39 lekcji otwartych stacjonarnych oraz w formule online. W lekcjach otwartych udział wzięło 52 osoby.

  • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli – prowadzono szkolenia rad pedagogicznych oraz szkolenia otwarte dla nauczycieli. Łącznie w roku 2021 wydano 823 zaświadczenia o ukończeniu szkoleń trwających od 2 do kilkunastu godzin. Szkolenia prowadzili doradcy metodyczni lub zapraszani edukatorzy z zewnątrz.
  • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń – w PODN w Kętrzynie działają następujące sieci współpracy:

– Narzędziownia dyrektora – sieć współpracy dyrektorów szkół i przedszkoli,

– Najważniejsi wczesnoszkolni – sieć współpracy n-li edukacji wczesnoszkolnej,

– sieci współpracy nauczycieli j. polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,

– sieć współpracy doradców zawodowych,

– sieć współpracy pedagogów specjalnych i n-li współorganizujących proces kształcenia,

– sieci współpracy nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,

– sieć współpracy nauczycieli języka angielskiego.

Łącznie w roku 2021 w sieciach współpracowało ok. 320 nauczycieli i 20 dyrektorów szkół.

  • udzielanie konsultacji – zadanie to doradcy realizowali podczas dyżurów metodycznych oraz wizyt studyjnych w szkołach.
  • upowszechnianie przykładów dobrej praktyki – odbywało się poprzez publikowanie informacji na stronie internetowej powreketrzyn.pl oraz na profilu Facebook. Ponadto podjęto działania w celu opracowania gazety edukacyjnej.

g)  prowadzenie innych form doskonalenia np.: seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń – jak wynika z rejestru zaświadczeń zorganizowano warsztaty metodyczne stacjonarne, w których udział wzięło 255 nauczycieli, kurs 24 godziny szkoleniowe Trening Umiejętności Społecznych dla 51 nauczycieli, seminarium ekologiczne dla 16 nauczycieli oraz konferencje metodyczne, w których udział wzięło 283 osoby.

Ponadto doradcy metodyczni wydawali opinie na temat pracy ocenianego nauczyciela na wniosek dyrektora lub nauczyciela. Obserwowali zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli kontraktowych odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego i nauczycieli mianowanych odbywających staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Aktywnie uczestniczyli w doskonaleniu warsztatu pracy uczestnicząc w różnych formach szkoleniowych oraz biorąc udział w trzech bardzo istotnych form szkoleniowych, obowiązkowych dla doradców PODN w Kętrzynie:

– ABC doradcy metodycznego – 30 godz. szkoleniowych – organizator ORE w Warszawie

– Akademia Trenera Oświaty – 160 godz. szkoleniowych – organizator Szkolenia & Coaching Agnieszka Grzymkowska

– Podstawy edukacji dorosłych – Kurs z andragogiki – 30 godz. szkoleniowych – organizator W-M ODN w Elblągu.

               Inne działania doradców:

– uzyskanie honorowego patronatu Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie nad III Regionalnym Konkursem Wiedzy Ekologicznej i Przyrodniczej i przeprowadzenie konkursu,

– zorganizowanie kursu edukacji włączającej dla nauczycieli z Gruzji i Polski w ramach współpracy z LOWE w Dąbrówce, gm. Orzysz;

– procesowe wspomaganie szkół – ( Liceum Ogólnokształcące w ZS im. M. Curie – Skłodowskiej)

i (Szkoła Podstawowa w Biedaszkach, Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie),

– udział w III zjeździe doradców metodycznych w Nidzicy,

– współpraca ze wszystkimi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w województwie.

Zadania wykonywane przez nauczyciela konsultanta (dyrektor POWRE):

– prowadzenie sieci współpracy dyrektorów szkół i przedszkoli – spotkania stacjonarne i online

 – opracowanie materiałów szkoleniowych do prowadzonych w ośrodku szkoleń

– udzielanie indywidualnych konsultacji dyrektorom szkół oraz nauczycielom,

– organizowanie konferencji – Sposoby na podniesienie efektywności kształcenia – nasze potrzeby i oczekiwania dla szkół podstawowych – stacjonarna

– prowadzenie prelekcji na temat  – Sposoby na podniesienie efektywności kształcenia w PODN w Nidzicy,

– prowadzenie procesowego wspomagania w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie w zakresie kompetencji kluczowych – spotkanie z dyrektorem, praca warsztatowa  z zespołem nauczycieli, opracowanie i wdrożenie planu wspomagania

– prowadzenie szkoleń,

–  opracowanie autorskiej publikacji  „ Eksperymenty w szkole podstawowej”

– doskonalenie własne.

PODN w liczbach Łącznie w 2021 roku udzielono wsparcia metodycznego  2192 nauczycielom, przy czym wydano 1525 zaświadczeń o uczestnictwie w różnych formach szkoleniowych.