Procedura wydawania opinii dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa) odnoszą się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w uczeniu się wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno – motorycznego i poznawczego.

1. Diagnoza ucznia może składać się z kilku spotkań badawczych.
2. Podczas pierwszej diagnozy przeprowadzanej w klasach I – III, może być stwierdzone u ucznia ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
3. Podczas pierwszej diagnozy w klasie IV lub wyższej (do ukończenia szkoły podstawowej), mogą być stwierdzone u ucznia symptomy występowania specyficznych trudności w uczeniu się.

4. Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

5. Podczas drugiej diagnozy, jeżeli dziecko spełnia wymogi psychologiczno-pedagogiczne oraz wykaże się znajomością zasad pisowni polskiej, może otrzymać opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Wskazane jest wykazanie się również dowodami pracy w zakresie występujących trudności.
6. Opinia stwierdzająca występowanie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii) raz wydana zachowuje swoją ważność do końca edukacji szkolnej badanego ucznia.

7. W szczególnych przypadkach opinia może być wydana po ukończeniu szkoły podstawowej. Dotyczy to uczniów u których z różnych przyczyn niemożliwe było wydanie opinii w terminie ustawowym lub w przypadku których zachodzą inne uzasadnione, niezależne od ucznia okoliczności, uniemożliwiające wydanie takiej opinii. W takiej sytuacji opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi szkoły ponadpodstawowej:
nauczyciel bądź specjalista pracujący z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodzicem (prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia) składa do dyrektora szkoły wniosek wraz z uzasadnieniem,
• dyrektor zasięga w tej sprawie opinii rady pedagogicznej;
• dyrektor szkoły składa wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz informuje o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia;
• rodzice z uczniem lub pełnoletni uczeń zgłaszają się do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego i wydania opinii.

8. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.
9. Pisemny wniosek o przeprowadzenie badania składany jest osobiście w sekretariacie poradni, ale:
a) jeżeli rodzic nie jest w stanie złożyć pisemnego wniosku, może zgłosić dziecko elektronicznie poprzez e-mail -informacja ta jest odpowiednio zarejestrowana (Rejestr wpływających wniosków).
10. Wnioski są realizowane zgodnie z kolejnością wpływu. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą być realizowane poza kolejnością.
11. Za przyjmowanie wniosków i powiadamianie o terminach badań odpowiedzialny jest sekretarz POWRE. Dyrektor POWRE wyznacza terminy badań.
12. Wskazane jest dołączenie do wniosku o przeprowadzenie badania opinii wychowawcy, nauczyciela języka polskiego lub innych specjalistów pracujących z dzieckiem.
13. Wskazane jest, aby rodzice (opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń) dołączyli do wniosku wytwory pisemne (zeszyty, dyktanda, sprawdziany i inne wytwory).
14. Opinię odbiera rodzic (prawny opiekun, pełnoletni uczeń) lub osoba upoważniona pisemnie przez rodzica w sekretariacie poradni lub zgodnie z prośbą rodzica – opinia wysyłana jest do wskazanej szkoły.