Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Do pobrania karta zapisu:

Wczesne wspomaganie rozwoju, ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (od 0 do 9 roku życia).             

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.

Podmiotem wczesnego wspomagania rozwoju jest rodzina z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzeń genetyczne, wady wrodzone, uszkodzeń narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi  i funkcjonowania w środowisku.

    II. Dla kogo organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania?

  1. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest dla dzieci o nieprawidłowym rozwoju   od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;
  2. wczesne wspomaganie organizowane jest dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami;
  3. poradnia może odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania w przypadku, gdy placówka nie będzie miała możliwości realizacji wskazań zawartych  w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin  w miesiącu. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem  i jego rodziną. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

Podstawą przyjęcia dziecka do zespołu wczesnego wspomagania jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej.