Szkolenie – Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych, (w tym oświatowych) w 2021r. – praktyczne warsztaty -5h

11.02.2021, godz.11.00 – 15.00, koszt 300 zł/osoba

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności pracodawców (w tym dyrektorów szkół, przedszkoli, OPS, DPS), kierowników, kadrowych, członków komisji socjalnej, pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również reprezentantów związków zawodowych i pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS. 

Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz najnowsze zmiany prawne z 2019r. i 2021r. i orzecznictwo dotyczące ZFŚS. Nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o ZFŚS i unikania najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie. Będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie warto zamieścić oraz jak dostosować Regulamin ZFŚS i dokumentację do nowych obowiązków, jakie przyniosła zmiana ustawy z 2019r.  Wielu pracodawców nadal nie wykonuje tych obowiązków, lub wykonuje je nieprawidłowo narażając się na sankcje ze strony PIP. Nabędą wiedzę, jakie nowe obowiązki ciążą na pracodawcy i jakie grożą sankcje za ich zaniedbanie.

Prowadząca: Joanna Krystyna Robak – ekonomista. 

Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, kadr i płac, prowadzenia firmy, księgowości, promocji, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor książek: „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” oraz “Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie.Praktyk. 

Ramowy program szkolenia:

 1. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej
 2. Skąd biorą się pieniądze na ZFŚS – nowe kwoty odpisu od stycznia 2021r.
  • nauczyciele oraz emeryci i renciści pedagogiczni – szczególne przypadki
  • pracownicy niepedagogiczni oraz emeryci i renciści niepedagogiczni
  • dodatkowe środki na ZFŚS
 3. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
  • pracownicy (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców
   oraz uprawnienia małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i ich dzieci)
  • pracownicy na urlopach macierzyńskich, bezpłatnych, wychowawczych, interwencyjni, stażyści, nauczyciele uzupełniający etat – uwaga na błędy
  • emeryci i renciści – czy można ich wykluczyć?
  • członkowie rodzin (kto i w jakim zakresie może korzystać, problem konkubinatu, członków rodzin emerytów i inne problemy praktyczne)
  • możliwość modyfikowania uprawnień (w tym rozszerzenia grona uprawnionych)
  • zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach)
 4. Regulamin ZFŚS – przykładowy wzór regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej
 5. Problematyka związków zawodowych i rozszerzone kompetencje organizacji związkowych
 6. Problematyka pracownika reprezentującego interesy załogi
 7. Komisja socjalna – czy może być komisja socjalna?
 8. Formy pomocy
  • rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki niepodlegające finansowaniu z funduszu
  • warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg, paczek świątecznych/okolicznościowych, biletów do kina, kart na zajęcia sportowo-rekreacyjne, np. fitness, pływania – problemy praktyczne)
  • bony towarowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi np. karty podarunkowe – orzecznictwo sądów, problem składek ZUS i podatku
  • świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (czy można imprezy masowe?)
  • wczasy pod gruszą – najczęstsze błędy (m.in. problem urlopu w praktyce)
  • wycieczki grupowe i indywidualne, wczasy zagraniczne, obozy i kolonie dla dzieci
  • finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – błędy,
  • wycieczki (skarbowe nieścisłości interpretacyjne)
  • dopuszczalne sposoby dokumentowania długotrwałej choroby i zdarzeń losowych
 9. Pożyczki mieszkaniowe – zarys
 10. Badanie sytuacji socjalnej, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UODO
  • problematyka ustalania dochodu/sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej (autorski praktyczny przykład)
  • rozdzielność majątkowa a badanie dochodu
  • świadczenia 500+, rodzinne, zasiłki stałe i inne a kryterium socjalne
  • skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych – kiedy ZUS i odsetki z własnej kieszeni
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – po 2019r. na co pozwala RODO po zmianie ustawy
  • dostęp do danych ZFŚS – jakie warunki należy spełnić?
  • dokumenty i formy potwierdzania sytuacji życiowej, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia,
 11. Zasady prawidłowej i efektywnej organizacji ZFŚS
  • obsługa funduszu – kto może obsługiwać ZFŚS, jakie upoważnienia
  • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków – co mogą związki zawodowe?
  • zachowanie ważnych terminów – kiedy kary z PIP?
  • uznaniowy charakter świadczeń
 12. Ochrona danych osobowych a ZFŚS w obliczu zmiany ustawy o ZFŚS
 13. Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń z ZFŚS
  • zwolnienia podatkowe – zmiana ustawy na 2020 i 2021r.
  • nasilone kontrole ZUS – kiedy ZUS żąda naliczenia składek i odsetek?
  • nasilone kontrole PIP – zakres i sankcje
 14. Najczęściej popełniane błędy
 15. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co grozi pracodawcy i w jakim przypadku?
 16. Kiedy świadczenia z ZFŚS są roszczeniowe i wymagalne?
 17. Skutki przyznawania świadczeń socjalnych „po równo”
 18. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym.
 19. Sesja pytań i odpowiedzi

Informacje pochodzą ze strony: www.aserto.edu.pl