DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.powreketrzyn.pl

Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn – zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.powreketrzyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 15.11.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.11.2020

Status Pod Względem Dostępności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo;
  • część odnośników może nie być wyróżniona.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;

Dokłada się wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej www.powreketrzyn.pl.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, ze strona www.powreketrzyn.pl spełnia wymagania w 92.30%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą kontaktową, którą jest koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie i powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

tel. +48 89 751 17 57

e-mail: rafal.jakubczak@starostwo.ketrzyn.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie którego elementu strony internetowej dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie z informacją o terminie realizacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

STATUS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

Powiatowy Ośrodek Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Pocztowej 11, które zlokalizowane jest na parterze. Siedziba POWRE w Kętrzynie mieści się na parterze budynku. W budynku nie ma windy. Na parterze budynku (przy wejściu) znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do POWRE w Kętrzynie prowadzi jeszcze jedno wejście od strony ul. Pocztowej (równolegle do ulicy – wspólne z Powiatowym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym w Kętrzynie). Tu również nie ma windy.

Przed wejściem do budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych, na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Brak przy tym wejściu schodołazu i podjazdu. Drzwi wejściowe nie są rozsuwane.  W tym wypadku występuję bariera architektoniczna. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące ani informacji o dostępnym wejściu dostosowanym dla osób niepełnosprawnych na wózku. Brak jest dostosowania dostępności chodnika przy tym wejściu z parkingu przed budynkiem (wysoki krawężnik). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Do wszystkich pomieszczeń w budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO – INFORMACYJNA

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. (przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą:

1) komunikować się ze Powiatowym Ośrodku Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie za pomocą:

  • poczty elektronicznej – kontakt@powreketrzyn.pl;
  • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 89 751 35 36 lub 786 953 502 lub 517 049 950;
  • faksu – numer 89 751 35 36.

UWAGA!

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Powiatowym Ośrodku Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie nie musi być wcześniej uzgadniana.