Zestawienie opisanych w prawie oświatowym praw związanych z edukacją ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W odniesieniu do nauki drugiego języka obcego przy niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim:

1. Na podstawie Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2023 r. poz. 277 i 1633) uczennica/ uczeń na wniosek rodzica może realizować naukę drugiego języka obcego nowożytnego. Jeżeli uczennica/ uczeń nie uczy się drugiego języka obcego nowożytnego, uczęszcza na zajęcia z techniki.

2. Należy dostosować warunki i formę przeprowadzania egzaminów zewnętrznych do obowiązujących przepisów w odniesieniu do uczniów, u których stwierdzono określony rodzaj niepełnosprawności, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

3. Przy ewentualnym nauczycielu współorganizującym proces kształcenia proponowany zapis (także przy innych niepełnosprawnościach):

W przypadku nasilenia się trudności w funkcjonowaniu dydaktycznym i społeczno-emocjonalnym i po konsultacji nauczycieli uczących, wychowawcy i terapeutów oraz rodziców/ prawnych opiekunów dziewczynki/ chłopca zaleca  się  pomoc nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (celem współorganizowania kształcenia ucznia niepełnosprawnego). W trakcie realizacji edukacji należy jednocześnie kłaść nacisk na usamodzielnianie dziewczynki/ chłopca, a tym samym ograniczenie lub wyeliminowanie wsparcia udzielanego przez nauczyciela współorganizującego w kolejnych latach nauki.

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia:

1. Obowiązek zatrudnienia nauczyciela współorganizującego proces kształcenia tylko w dwóch przypadkach: autyzmu lub niepełnosprawności sprzężonych.

2. Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia jest obowiązkowe w:

– przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych,

– przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone.

Na podstawie: § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

3. W pozostałych przypadkach zatrudnienie nauczyciela współorganizującego proces kształcenia wymaga zgody organu prowadzącego.

Z kolei w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na:

  • inne niż wyżej wymienione niepełnosprawności,
  • niedostosowanie społeczne lub
  • zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na podstawie: §7 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Opracowała: Wioletta Drężek – Bołtruczek