News

Raport końcowy – diagnoza poziomu występujących problemów wychowawczych i zagrożenia uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych powiatu kętrzyńskiego.

Diagnoza poziomu występujących problemów wychowawczych i zagrożenia uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych powiatu kętrzyńskiego – Wnioski po przeprowadzonych badaniach: Na każdym poziomie edukacyjnym zachodzi konieczność modyfikacji działań w ramach programów wychowawczo – profilaktycznych w szkołach. Najbliższy czas w szkołach powinien skupiać się… Read More

Zestawienie opisanych w prawie oświatowym praw związanych z edukacją ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W odniesieniu do nauki drugiego języka obcego przy niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim: 1. Na podstawie Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2023 r. poz. 277 i 1633)… Read More